أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Dove | Zikrovi JUTARNJI & VEČERNJI ZIKR

JUTARNJI & VEČERNJI ZIKR

Share

 

Hvala Allahu, SUBHANEHU WE TE ALA. Njemu zahvalu donosimo, od Njega pomoć i oprost molimo. Allahu se utječemo od zla u nama samima i naših loših djela. Neka je vječni salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika i Miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem, njegovu časnu porodicu i njegove vjerne drugove, ashabe, a zatim.. Svakodnevno spominjanje Allaha, SUBHANEHU WE TE ALA. (zikr) je preventiva  i način da srca ne zapadnu u gaflet (nemarnost), da duša osjeti ljepotu veličanja Gospodara, prilika da se insan blagim pokretima jezika približi svome Tvorcu i zadobije Njegovo zadovoljstvo.

Čovjeku je dat takav vremenski raspored da uvijek može Allaha, SUBHANEHU WE TE ALA. spominjati bez ikakvih smetnji, svoje srce i svoj jezik treba samo da navikne na ovo plemenito djelo, pa da jednostavno zikr (spominjanje Allaha) postane njegova svakodnevnica, od kada se probudi pa dok ne krene na spavanje.

Zikr je lijek, zaštita i hrana za dušu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je  svoga Gospodara spominjao u svakoj prilici: sjedeći, stojeći, ležeći, na putovanju, danju, noću, pred spavanje, u borbi, u razgovoru..svaku priliku Poslanik, sallallahu alejhi ve selem bi koristio za spominjanje Allaha, SUBHANEHU WE TE ALA

 

O vrijednosti zikra ili zikrullaha navode se mnogi hadisi. Koliko zikrullah utječe na stanje srca muslimana, govori i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:“Primjer onoga koji spominje Allaha, dž.š i primjer onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živoga i mrtvoga“. (Muttefekun alejhi).

A šejhul islam Ibn Qajjim, rahimehullah je rekao:“Zikr za srce je poput vode za ribe. U kakvom će stanju biti riba kada napusti vodu“.

Poslije učenja Kur'ana, zikrullah (spominjanje Allaha) je najbolji način da iskoristimo vrijeme. Slijedeči sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, vidjet ćemo da za određene zikrove postoje određena vremena zbog lakše orijentacije tokom samog zikra, kao što je zikr pred spavanje, izlazak iz kuće, prije jela, poslije kihanja i.t.d.

Međutim, jedan dio našeg vremena rezervisan je za posebnu vrstu zikra, a to je zikr koji se uči u periodu od pojave zore pa do izlaska sunca (jutarnji zikr) i u periodu od poslije ikindije namaza pa sve do zalaska sunca (večernji zikr).

Ova vrsta zikra sastavljena je od nekoliko dova, kur'anskih ajeta i sura  koje je učio Poslanik, sallallahu alejhi ve selem svako jutro i veče.

Redovnim učenjem jutarnjeg i večernjeg zikra musliman može postići dosta blagodati, između ostalog:

-   Jutarnji i večernji zikr u srce unosi smirenost, snagu, zadovoljstvo i sreću

-   Jutarnji i večernji zikr pruža zaštitu i sigurnost od zla i nedaća

-   Otvara vrata bereketu i nafaki

-   Pruža zaštitu prije i poslije iskušenja zvanog: sihr, urok ili džinnsko opsjedanje -   Jača vezu sa Allahom, sw.t.

-   Jutarnji zikr daje insanu snagu i rasploženje za taj dan, a sa večernjim zikrom, insan ulazi u noć odmorniji i smireniji

-   Ova vrsta zikra stvara kod roba osječaj, da je Allah, SUBHANEHU WE TE ALA najveći zaštitnik, da On čuva svog roba i da On,SUBHANEHU WE TE ALA daje lijeka te da se ništa ne može desiti bez Njegove dozvole

-   Ako se jutarnji i večernji zikr izgovore skrušenog srca i jezika, sa jakim ubjeđenjem razmišljajuči o značenjima izgovorenog zikra, taj zikr će čuvati i štiti osobu od svake vrste zla, čak jedan dio uleme kaže da ovaj zikr štiti kuće od hladnoće i vrućine.

-   Jutarnji i večernji zikr insana štiti od uroka, zavidnosti, sihra, džinnskog opsjedanja, straha, nesanice...

Molimo Allaha, SUBHANEHU WE TE ALA. da naša srca budu uvijek ispunjena zikrullahom i da naši jezici budu uvijek vlažni od spominjanja Allaha, dž.š. i molimo Allaha, tebareke ve te'ala da se pridržavamo svih vrsta zikra koji je prenešen od Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, između kojih je  jutarnji i večernji zikr. AMIN!!!

Jutarnji i večernji zikr
1a)  أصبحنا و أصبح الملك لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ، رب أعوذ بك من الكسل ، وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ".
ASBAHNA VE ASBEHAL MULKU LILLAH,VEL HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALLA KULLI ŠEJIN KADIR.RABBI ESELUKE HAJRE MA FI HAZEL JEVMI VE HAJRE MA BADEHU VE EUZU BIKE MIN ŠERRI HAZEL JEVMI VE ŠERRI MA BADEHU RABI EUZU BIKE MINEL KESELI VE SUIL KIBER, RABI EUZU BIKE MIN AZABIN FINAR, VE AZABIN FIL KABR.“
Osvanusmo, a osvanu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ovog  dana i dobro iza njega, a utječem ti se od zla ovog dana i od zla poslije njega, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.“ (Muslim)


1b)أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد ،لله ، لا إله إلاالله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،ر رب أسألك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها رب أذبك من الكسل وسوء الكبر ،رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في النار وعذاب في القبر
EMSEJNA VE EMSEL MULKU LILLAH, VEL HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALLA KULLI ŠEJIN KADIR. RABI ESELUKE HAJRE MA FI HAZIHI LLEJLETI VE HAJRE MA BADEHA VE EUZU BIKE MIN ŠERRI HAZIHI LLEJLETI VE ŠERRI MA BADEHA RABI EUZU BIKE MINEL KESELI VE SUIL KIBER, RABI EUZU BIKE MIN AZABIN FINAR, VE AZABIN FIL KABR.
“ Omrknusmo, a omrknu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ove noći i dobro iza nje, a utječem ti se od zla ove noći i od zla poslije nje, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.“ (Muslim)


3) اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إلى مسلم ".
ALLAHUMME ALIME-L-GAJBI VE-Š-ŠEHADETI, FATIRE-S-SEMAVATI VE-L-ERDI, RABBE KULLI ŠEJIN VE MELIKEHU: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE, E‘UZU BIKE MIN ŠERRI NEFSI VE MIN ŠERI-Š-ŠEJTANI VE ŠIRKIHI, VE EN AKTERIFE ‘ALA NEFSI SUEN EV EDŽURREHU ILA MUSLIMIN
- Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. (Tirmizi)
4) اللهم إني أسألك العفو و العافية في الدنيا و الأخره ، اللهم إني أسألك العفو و العافية ، في ديني ودنياي وأهلي ، ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك إن أغتال من تحتي ".


ALLAHUMME INNI ES ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘AFIJETE FI-D-DUNJA VE-L-AHIRETI. ALLAHUMME INNI ES‘ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘AFIJETE FI DINI VE DUNJAJE VE EHLI VE MALI. ALLAHUMME- STUR ‘AVRATI VEAMIN REV‘ATI. ALLAHUMME-HFAZNI MIN BEJNI JEDEJJE VE MIN HALFI VE ‘AN JEMINI ŠIMALI VE MINFEVKI VE E‘UZU BI AZAMETIKE EN UGTALE MIN TAHTI." -
Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. (Muteffekun alejhi)


5a)اللهم بك أصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
ALLAHUME BIKE ASBAHNA VE BIKE EMSEJNA VE BIKE NAHJA VE BIKE NEMUT VE ILEJKEL NUŠUR
Gospodaru Tebi osvićemo i Tebi omrknjavamo, tebi živimo i tebi umiremo i (prema Tebi idemo), pred tobom ćemo se iskupiti.  (Tirmizi)

5b) للهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
- ALLAHUME BIKE EMSEJNA VE BIKE ASBAHNA VE BIKE NAHJA VE BIKE NEMUT VE ILEJKEL MESIR Gospodaru Tebi omrknjavamo i Tebi osvićemo, tebi živimo i tebi umiremo i (prema Tebi idemo), pred tobom ćemo se iskupiti.  (Tirmizi)
7)  اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني و أنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ".
-ALLAHUMME ENTE RABBI LA ILAHE ILLA ENTE HALEKTENI VE ENE ABDUKE  ( žene reći: VE ENE EMETUKE) VE ENE ALA AHDIKE VE VEADIKE MESTETATU, EUZU BIKE MIN ŠERRI MA SANATU EBU-U LEKE BI NIMETIKE ALEJE, VE EBU-U BIZEMBI FAGFIRLI FE INEHU LA JAGFIRU ZZUNUBE ILLA ENTE
Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio Si me, ja sam Ti rob, ja sam na ugovoru i obećanju datom Tebi koliko sam u mogućnosti. Utječem Ti se od zla koga sam učinio. Priznajem Tvoje blagodati meni date, a priznajem svoje grijehe, oprosti mi, jer sem Tebe niko grijehe ne može oprostiti.“ (Buharija)


8)حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
- HASBIJALLAHU LA ILAHE ILLA HUVE ALEJHI TEVEKELTU VE HUVE RABBUL ARŠIL AZIM
Dovoljan mi je Allah, nema Boga osim Njega, na Njega se oslanjam. On je Gospodar Arša veličanstvenog. (proučiti sedam puta) (Ibni Sunijj , hasen)

9)  أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
- EUZU BI KELIMATILLAHI TTAMATI MIN ŠERRI MA HALEK
Utječem se savršenim Allahovim riječima od zla onoga što je stvorio.“ (proučiti tri puta) (Tirmizi, Muslim, Ahmed)

10)بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
- BISMILLAHILEZI LA JEDURRU MEASMIHI ŠEJUN FIL ERDI VE LA FISSEMAI VE HUVE SSEMIUL ALIM
U ime Onoga uz čije ime neće nauditi ništa na nebesima niti na zemlji, a ON sve čuje i sve zna. (proučiti JEDANPUT) (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madždže)

12)سبحان الله وبحمده : عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته
- SUBHANELLAHI VE BI HAMDIH ADEDE HALKIH VE RIDA NEFSIH VE ZINETE ARŠIH VE MIDADE KELIMATIH
Slavljen neka je Allah, i hvala Mu onoliko koliki je broj Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljstvo Njegovo, i koliko je ukrašen Njegov Arš, i koliko treba da se ispišu Njegove riječi (proučiti tri puta) ( Muslim)

13)سبحان الله و بحمده
- SUBHANELLAHI VE BI HAMDIH (100 PUTA)
Kaže Poslanik SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM: "Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi' (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene." (Muttefekun alejhi)

14) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1} اللَّهُ الصَّمَدُ{2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{4} -  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{1} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ{2} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ{3} وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ{4} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ{5} -  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ{1} مَلِكِ النَّاسِ{2} إِلَهِ النَّاسِ{3} مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ{4} الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ{5} مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ{6}
- PROUČITI SURE IHLAS, FELEK I NAS PO TRI PUTA Od Abdullaha b. Hubejba r.a se prenosi da mu je Poslanik SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM rekao:“Reci!“ Pa mu rekoh:“ Šta da kažem, Allahov Poslaniče?“, pa mi reče:“ Reci:“ KUL HUVALLAHU EHAD, KUL EUZU BI RABIL FELEK I KUL EUZU BI RABI NNAS, kad osvićeš i omrkivaš tri puta, biće ti dovoljno od svega.“

15) Proučiti Ajetul kursiju الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم -
- ALLAHU LA ILAHE ILLA HU. EL- HAJJUL-KAJJUM. LA TE'HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZALLEZI JEŠFE'U INDEHU ILLA BI IZNIH. JA'LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ'IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠA'E. VESI'A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERD. VE LA JE'UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM (El Bekare 255)
"Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegov Prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!" (El Bekare 255)

Dokaz da se ajetul kursija uči poslije sabaha (jutarnji) i poslije ikindije (večernji) je hadis kojeg ja zabilježio Imam En-Nesai u svom Sunenu, Hakim u Mustedreku i Taberani, tu predaju je šejh Albani ocijenio kao sahih u "Sahihu-l-Tergib", 273, i za predaju od Taberanija kaže da joj je sened dobar (hasen).

16) proučiti dva zadnja ajeta sure El Bekare
AMENER-RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIR-RABIHI VEL MU'MINUN. KULLUN AMENE BILLAHI VE MELA'IKETIHI VE KUTUBIHI VE RUSULIH. LA NUFERRIKU BEJNE EHADIN MIR-RUSULIH. VE KALU SEMI'ANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL-MASIR. LA JUKELLIFULLAHU NEFSEN ILLA VUS'AHA. LEHA MA KESEBET VE ALEJHA MEKTESEBET. RABBENA LA TU'AHIZNA INNESINA EV AHTA'NA. RABBENA VE LA TAHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALELLZINE MIN KABLINA. RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIH. VE'AFU 'ANNA VAGFIRLENA VERHAMNA (3 PUTA) ENTE MEVLANA FANSURNA ALEL-KAVMIL-KAFIRIN (El-Bekare, 285-286)
Allahov Poslanik SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM kaže:“ Ko prouči u noći dva posljednja ajeta sure Bekare ( Amene rresulu bi ma unzile ilejhi min rabih vel muminun ..) dovoljni su mu.“ (Mutefekun alejhi)

NE ZABORAVITE LECI SPAVATI, A DA NISTE UZELI ABDEST!

Napomena: Za zadnja dva ajeta iz sure el-Beqare, nema dokaza da se uči kao jutarnji zikr ili večernji zikr, ali pošto jedan dio uleme smatra da se večernji zikr može učiti od poslije ikindije pa sve do zore, a zna se da se ova dva ajeta uče pred spavanje, onda ih jedan dio uleme svrstava u večernji zikr.

Items details

Icon for hits displayHits: 15371 clicks
Icon for creation to displayCreated 6 years and 1 one month ago at Nedjelja, 22 Maj 2011 by Administrator

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Ponedjeljak, 09 Juni 2014 06:17 )